Konsultacja psychologiczna to oferta skierowana dla rodziców, których celem jest ocena rozwoju i wskazanie sposobu wspierania dziecka. Konsultacja składa się z wywiadu z rodzicami oraz dwóch spotkań z dzieckiem.

Szczegółowy wywiad rozwojowy służy zebraniu informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku domowym (oraz innych środowiskach, w których przebywa dziecko), dotychczasowym rozwoju i sposobie nabywania umiejętności oraz aktualnych, obserwowanych trudnościach. Badanie i obserwacja dziecka, w przypadku najmłodszych dzieci odbywa się w obecności i przy udziale rodzica. W trakcie spotkania wykonywane są próby diagnozujące poziom rozwoju oraz w miarę potrzeb przeprowadzane jest badanie psychologiczne.

Konsultacja psychologiczna kończy się wydaniem pisemnego wyniku konsultacji wraz z wskazówkami, co do dalszego postępowania (zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziny określonymi podczas wywiadu).

W razie potrzeby do konsultacji psychologicznej dołączane są dodatkowe formy oceny poziomu rozwoju lub funkcjonowania dziecka tj. obserwacja dziecka w grupie, badanie logopedyczne.