dla rodziców

Konsultacja psychologiczna to oferta skierowana dla rodziców, których celem jest ocena rozwoju i wskazanie sposobu wspierania dziecka. Konsultacja składa się z wywiadu z rodzicami oraz dwóch spotkań z dzieckiem.

Szczegółowy wywiad rozwojowy służy zebraniu informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku domowym (oraz innych środowiskach, w których przebywa dziecko), dotychczasowym rozwoju i sposobie nabywania umiejętności oraz aktualnych, obserwowanych trudnościach. Badanie i obserwacja dziecka, w przypadku najmłodszych dzieci odbywa się w obecności i przy udziale rodzica. W trakcie spotkania wykonywane są próby diagnozujące poziom rozwoju oraz w miarę potrzeb przeprowadzane jest badanie psychologiczne.

Konsultacja psychologiczna kończy się wydaniem pisemnego wyniku konsultacji wraz z wskazówkami, co do dalszego postępowania (zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziny określonymi podczas wywiadu).

W razie potrzeby do konsultacji psychologicznej dołączane są dodatkowe formy oceny poziomu rozwoju lub funkcjonowania dziecka tj. obserwacja dziecka w grupie, badanie logopedyczne.

Autyzm jest złożonym, całościowym zaburzeniem rozwoju, wymagającym wielospecjalistycznej diagnozy ze strony doświadczonego zespołu. Konsultacja diagnostyczna powinna przebiegać z udziałem psychologa, pedagoga lub logopedy i lekarza psychiatry, wyspecjalizowanych w problematyce autyzmu. W naszej Poradni proces diagnozy to proces kilkuetapowy, zawsze uwzględniający kilka spotkań z dzieckiem.  
Diagnoza składa się z:
•    wywiadu rozwojowego (wywiad trwa około 2 godziny),
•    analizy wypełnionych kwestionariuszy i dostarczonej dokumentacji, w tym nagrań wykonanych na terenie domu,
•    diagnozy logopedycznej lub neurologopedycznej (jedno spotkanie),
•    obserwacji oraz prób klinicznych wykonanych przez psychologa (dwa spotkania),
•    konsultacji wielospecjalistycznej (psycholog, logopeda, lekarz psychiatra) zakończonej przekazaniem wyniku diagnozy i wstępnych zaleceń.
Przykładamy szczególną wagę do wnikliwości i rzetelności obserwacji, dlatego dziecko odwiedza naszą Poradnię czterokrotnie. Dbamy, aby proces diagnozy był dla dziecka przyjazny, tempo oraz dobór narzędzi i prób podyktowany jest wiec zarówno standardami diagnostycznymi jak i możliwościami dziecka.

Konsultacje dla rodziców to oferta skierowana zarówno do rodziców dzieci, które korzystają z opieki w naszej Poradni, jak również dla rodziców dzieci starszych i nastolatków, którzy potrzebują dla siebie wsparcia w podejmowanych działaniach wychowawczych.

Spotkanie z psychoterapeutą jest okazją do przyjrzenia się własnym emocjom, związkom z innymi ludźmi, nieraz sięgnięcia w przeszłość, by lepiej przeżywać teraźniejszość. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą wspólnie zastanawiamy się nad trudnościami w życiu pacjenta. Odkrywając mechanizmy wewnątrzpsychiczne odpowiedzialne za aktualne problemy, poszukujemy nowych sposobów myślenia, przeżywania i postępowania. Pracujemy w podejściu systemowym, dlatego rozumiemy każdego człowieka zarówno jako wyjątkową jednostkę, jak i część większej całości – związku dwójki ludzi, rodziny, społeczeństwa. Analizując w jaki sposób konkretna osoba funkcjonuje w swoim środowisku, staramy się lepiej zrozumieć co dzieje się wewnątrz niej. Dzięki temu możliwa jest zmiana. Proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi. Następnie wspólnie podejmowana jest decyzja o podjęciu i rodzaju psychoterapii. Psychoterapię prowadzi psycholog z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii, regularnie poddający swoją pracę superwizji.