dla dzieci

Badanie psychologiczne to przeprowadzenie badania poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu wystandaryzowanych i posiadających normy narzędzi. Normy te pozwalają porównać wynik dziecka do wyniku oczekiwanego względem wieku.

Diagnoza logopedyczna to badanie zarówno rozumienia jak i nadawania mowy, przy użyciu testów i prób dostosowanych do wieku dziecka i prezentowanych trudności w rozwoju języka.

Dla wszystkich zainteresowanych proponujemy cykle zajęć prowadzone przez psychologa. Na podstawie konsultacji psychologicznej oraz diagnozy funkcjonalnej dziecka opracowujemy indywidualny program pracy, zabawy lub terapii dostosowany do specyficznych potrzeb każdego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba, poszerzamy diagnostykę o badanie psychologiczne lub logopedyczne. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie, z całą rodziną lub w małej grupie rówieśniczej.

Celem spotkań z logopedą jest zarówno korekcja zaburzeń strony fonetycznej, fonologicznej i gramatycznej wypowiedzi, jak również stymulowanie rozwoju mowy, gdy nie pojawia się ona samoistnie, nie służy komunikacji, gdy jej rozwój jest opóźniony lub w inny sposób zaburzony. W zależności od potrzeb terapii na zajęciach logopedycznych pojawiają się ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, zabawy stymulujące rozwój mowy oraz ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, mające na celu poprawę rozumienia i nadawania mowy.

Konsultacja polega na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem, który służy do wstępnej oceny poziomu Integracji Sensorycznej dziecka. Po dokonaniu analizy zdobytych informacji, o ile istnieje taka konieczność, terapeuta kieruje dziecko na diagnozę SI. Diagnoza obejmuje 3 spotkania z dzieckiem, w trakcie których przeprowadzane są Testy Południowokalifornijskie (SCSIT), Obserwacje Kliniczne oraz obserwacje prowadzone na podstawie zabawy z dzieckiem. Diagnoza kończy się kończy się wydaniem pisemnego wyniku konsultacji wraz ze wskazówkami do dalszego postępowania.

Integracja Sensoryczna to proces neurologiczny, polegający na prawidłowym odbiorze i organizacji wrażeń płynących ze wszystkich zmysłów (wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu, równowagi oraz czucia ciała). W odpowiedzi na prawidłowe przetwarzanie człowiek adekwatnie reaguje na docierające do niego wrażenia oraz dostosowuje zachowanie do danej sytuacji.Terapia integracji sensorycznej jest wesołą zabawą, podczas której dziecku, w sposób kontrolowany, dostarczane są bodźce z poszczególnych zmysłów. Celem zajęć jest poprawa integracji sensorycznej, a przez to usprawnianie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych o prawidłowym rozwoju oraz dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

LOGO-motywka! – zajęcia grupowe dla małych dzieci wymagających wspomagania rozwoju mowy.

Zabawy na start! – zajęcia wspomagające rozwój o charakterze treningu zabawy.