dla rodziców

Konsultacja psychologiczna to oferta skierowana dla rodziców, których celem jest ocena rozwoju i wskazanie sposobu wspierania dziecka. Konsultacja składa się z wywiadu z rodzicami oraz dwóch spotkań z dzieckiem.

Szczegółowy wywiad rozwojowy służy zebraniu informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku domowym (oraz innych środowiskach, w których przebywa dziecko), dotychczasowym rozwoju i sposobie nabywania umiejętności oraz aktualnych, obserwowanych trudnościach. Badanie i obserwacja dziecka, w przypadku najmłodszych dzieci odbywa się w obecności i przy udziale rodzica. W trakcie spotkania wykonywane są próby diagnozujące poziom rozwoju oraz w miarę potrzeb przeprowadzane jest badanie psychologiczne.

Konsultacja psychologiczna kończy się wydaniem pisemnego wyniku konsultacji wraz z wskazówkami, co do dalszego postępowania (zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziny określonymi podczas wywiadu).

W razie potrzeby podczas konsultacji psychologicznej zalecane są dodatkowe formy oceny poziomu rozwoju lub funkcjonowania dziecka tj. obserwacja dziecka w grupie, badanie logopedyczne, badanie funkcji poznawczych (badanie psychologiczne z określeniem poziomu rozwoju intelektualnego).

Autyzm jest złożonym, całościowym zaburzeniem rozwoju, wymagającym wielospecjalistycznej diagnozy ze strony doświadczonego zespołu. Konsultacja diagnostyczna powinna przebiegać z udziałem psychologa, pedagoga lub logopedy i lekarza psychiatry, wyspecjalizowanych w problematyce autyzmu. W naszym Centrum proces diagnozy to proces kilkuetapowy, zawsze uwzględniający kilka spotkań z dzieckiem.  
Diagnoza składa się z:
•    wywiadu rozwojowego,
•    analizy wypełnionych kwestionariuszy i dostarczonej dokumentacji, w tym nagrań wykonanych na terenie domu,
•    diagnozy logopedycznej lub neurologopedycznej (dwa spotkanie),
•    obserwacji oraz prób klinicznych wykonanych przez psychologa (dwa spotkania),
•    konsultacji wielospecjalistycznej (psycholog, logopeda, lekarz psychiatra) zakończonej przekazaniem wyniku diagnozy i wstępnych zaleceń.
Przykładamy szczególną wagę do wnikliwości i rzetelności obserwacji, dlatego dziecko odwiedza naszą Poradnię pięciokrotnie. Dbamy, aby proces diagnozy był dla dziecka przyjazny, tempo oraz dobór narzędzi i prób podyktowany jest wiec zarówno standardami diagnostycznymi jak i możliwościami dziecka.

Konsultacje dla rodziców to oferta skierowana zarówno do rodziców dzieci, które korzystają z opieki w naszej Poradni, jak również dla rodziców dzieci starszych i nastolatków, którzy potrzebują dla siebie wsparcia w podejmowanych działaniach wychowawczych.

Spotkanie z psychoterapeutą jest okazją do przyjrzenia się własnym emocjom, związkom z innymi ludźmi, nieraz sięgnięcia w przeszłość, by lepiej przeżywać teraźniejszość. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą wspólnie zastanawiamy się nad trudnościami w życiu pacjenta. Odkrywając mechanizmy wewnątrzpsychiczne odpowiedzialne za aktualne problemy, poszukujemy nowych sposobów myślenia, przeżywania i postępowania. Pracujemy w podejściu systemowym, dlatego rozumiemy każdego człowieka zarówno jako wyjątkową jednostkę, jak i część większej całości – związku dwójki ludzi, rodziny, społeczeństwa. Analizując w jaki sposób konkretna osoba funkcjonuje w swoim środowisku, staramy się lepiej zrozumieć co dzieje się wewnątrz niej. Dzięki temu możliwa jest zmiana. Proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi. Następnie wspólnie podejmowana jest decyzja o podjęciu i rodzaju psychoterapii. Psychoterapię prowadzi psycholog z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii, regularnie poddający swoją pracę superwizji.

 

Jest to forma wsparcia w której uczestniczą najczęściej wszyscy członkowie rodziny.
W myśl systemowej koncepcji rodzin, zachowania każdego członka rodziny, zarówno dzieci jak i dorosłych, wpływają na odczucia i zachowania innych osób – tym samym problemy z jakimi zgłasza się rodzina są analizowane pod kątem tego, jak dana trudność wpływa na relacje między członkami rodziny i co można zrobić, aby poprawić jakość życia rodzinnego. Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem z wielu perspektyw. Każda terapia poprzedzona jest konsultacjami wstępnymi, których celem jest zapoznanie się z problemami, z jakimi boryka się rodzina lub pacjent.
Każde ze spotkań, zarówno konsultacyjnych, jak i terapeutycznych trwa 60 minut i jest prowadzone przez dwóch terapeutów.

Psychoterapia par jest adresowana zarówno do osób, które doświadczają w związku kryzysu, nawarstwiających się trudności i konfliktów, jak i tych, którzy są zainteresowani rozwijaniem relacji, oraz poprawianiem jakości życia w związku. Terapia par stanowi pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli, potrzeb, stylów komunikacji warunkujących podłoże relacji. Celem podjętej pracy jest zmniejszenie barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku jako całości.
Podjęcie terapii poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi, podczas których terapeuci badają aktualne trudności, potrzeby partnerów, ustalają potencjalne cele, oraz dobierają adekwatną formę pomocy.
Każde ze spotkań, zarówno konsultacyjnych, jak i terapeutycznych trwa 60 minut i jest prowadzone przez dwóch terapeutów.

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci o zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń rozwojowych - dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z niską wagą urodzeniową lub będących rodzeństwem dzieci z trudnościami rozwojowymi. Celem jest cykliczna ocena i ewentualne wspieranie rozwoju dziecka. W ramach monitoringu proponujemy:

Warsztaty "Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną" relizowane są w postaci cyklu spotkań rozwijających kompetencje rodziców i opiekunów. Udział w nich pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy postępowania dzieci oraz radzić sobie z wyzwaniami wychowania. To oferta skierowana do osób chcących świadomie budować relację z dzieckiem, unikając błędów wychowawczych. Warsztatowa forma spotkań oraz konkretna, praktyczna wiedza pozwala na skuteczne przeniesienie nabytych umiejętności na sytuację rodzinną. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały do pracy własnej.