Kończąc przedszkole dziecko powinno osiągnąć dojrzałość szkolną. Nie jest to jedynie zbiór osiągniętych umiejętności poznawczych to także społeczna i emocjonalna gotowość wejścia w kolejny etap edukacji.

Dojrzałość szkolna jest definiowana jako gotowość do podjęcia nauki szkolnej. Na tę gotowość składa się podatność na nauczanie i wrażliwość na naukę (zgodnie z koncepcją Stefana Szumana). Wrażliwość taka oznacza występujące u dziecka zainteresowanie nauką i wiedzą, chęć „chodzenia” do szkoły – bycia uczniem. Dziecko chce odkrywać, poznawać i opanowywać nowe umiejętności. Podatność na nauczanie stanowi drugi, równie ważny komponent dojrzałości szkolnej- jest to posiadanie przez dziecko przygotowania i umiejętności uczenia się w warunkach przebywania w klasie uczniów. Dziecko powinno być gotowe do uczenia się pod kierunkiem i we współpracy z nauczycielem, adekwatnego zachowania i reagowania na polecenia.

 

U sześciolatka uwaga zaczyna mieć w większym stopniu charakter dowolny – dziecko świadomie zwraca na coś uwagę. Także procesy pamięciowe dojrzewają a pojawiające się strategie pamięciowe pozwalają dziecku uczyć się i zapamiętywać prezentowane mu treści.

Pojawia się i rozwija myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe. Dziecko potrafi rozwiązywać przedstawione muproblemy w wyobraźni. Potrafi także dostrzegać kolejność zdarzeń na przedstawionych ilustracjach (potrafi ułożyć i opowiedzieć historyjkę obrazkową, opierająca się na jego wiedzy o świecie fizycznym i społecznym). Sześciolatek potrafi porównywać, szeregować i klasyfikować obiekty. Wyjaśnia znaczenie znanych pojęć, opisując cechy i przeznaczenie przedmiotów.

U progu szkoły dziecko potrafi tworzyć rozbudowane opowiadania choć nadal są to przeważnie modyfikacje znanych bajek. Chętnie słucha czytanych książek, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące fabuły ale również intencji i emocji bohaterów. Kształtują się preferencje i zainteresowania dziecka – przejawiają się dążeniem do zbierania kolekcji lub zgłębiania wiedzy w jakimś obszarze lub podejmowania preferowanych aktywności (sport, prace plastyczne).

Dziecko w tym wieku potrafi powstrzymać się od natychmiastowego działania i ujawniania emocji
a także
umie przewidywać zachowania związane z emocjami wyrażanymi przez inne osoby.