psycholog, pedagog specjalny

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia licencjackie z pedagogiki specjalnej (specjalizacja Oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pegagogicznym. Na studiach psychologicznych realizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Odbyła praktyki w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii oraz w szkole dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Odbyła dwuletni staż w OTE Kangur, a następnie prowadziła zajęcia stymulujące rozwój twórczości oraz zajęcia przygotowujące do pójścia do przedszkola dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące związków między rozwojem poznawczym i społecznym dzieci. Brała udział w kilku projektach badawczych oraz prowadziła własny grant badawczy Funkcje zarządzające a tutoring rówieśniczy, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. Współprowadzi autorski kurs dla studentów psychologii U progu szkoły: ocena i trening umiejętności samoregulacji dzieci 6-letnich. Pełni funkcję sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

Ważniejsze kursy i szkolenia
Szkolenie I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” (Polskie stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR (Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
Warsztaty „Metody oceny poziomu rozwoju językowego dzieci” (Pracownia Badań nad Językiem Dziecka, Wydział Polonistyki UJ).
Warsztaty „Kontrowersje w badaniach nad dysleksją” (Koło Młodych Psychologów PTP)
Kurs I i II stopnia z zakresu biblioterapii (Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne)
Publikacje
Magdalena Kosno (2010) O powiązaniach funkcji zarządzających i dziecięcych teorii umysłu: wnioski z badań metodą mikrogenetyczną, Psychologia Rozwojowa, 15, 1, s. 61-75.
Krystian Barzykowski, Halina Grzymała-Moszczyńska, Daniel Dzida, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Magdalena Kosno, (2013) Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji. Książka dostępna on-line: http://www.ore.edu.pl
Maria Kielar-Turska, Magdalena Kosno (2013) Natura, mechanizmy neurofizjologiczne i zmiany rozwojowe funkcji zarządzających, Psychologia Rozwojowa, 18, 3, s. 9-28.
Magdalena Kosno, (2013) Kompetentny tutor. Znaczenie funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego. Psychologia Rozwojowa, 18, 3, s. 95-110.
Małgorzata Stępień-Nycz, Irmina Rostek, Karolina Byczewska-Konieczny, Magdalena Kosno, Marta Białecka-Pikul oraz Arkadiusz Białek (2015) Emotional and attentional predictors of self-regulation in early childhood. Polish Psychological Bulletin, 2015, 3.
Wystąpienia konferencyjne
Plakat: Funkcje zarządzające a idea tutoringu rówieśniczego. Magdalena Kosno. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 14-16 czerwca 2010, Łódź. Nagroda:  III miejsce w konkursie na najlepszy plakat.
Referat: Funkcje zarządzające a teoria umysłu u dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Magdalena Kosno, II Międzynarodowej Konferencji  nt. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 29-30 marca 2011, Katowice.    
Referat: Tutoring rówieśniczy a poziom funkcji zarządzających, teorii umysłu i kompetencji komunikacyjnej u 6-latków. Magdalena Kosno, XX OKPR, 13-16 czerwca 2011, Kraków.
Referat: Funkcje zarządzające a tutoring rówieśniczy. Magdalena Kosno, 18-21 września 2011, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice.    
Plakat: Executive functions and peer tutoring. Magdalena Kosno, XVI European Conference on Developmental Psychology, 3-7.09.2013 Lozanna, Szwajcaria.
Referat: Rola poznawczych, komunikacyjnych i temperamentalnych czynników w przebiegu tutoringu rówieśniczego; Magdalena Kosno, XXIII OKPR, 28-30.05.2014, Lublin.
Referat: The role of executive functions, theory of mind and communicative competence in peer tutoring; Magdalena Kosno, IACEP European Regional Conference, Cognitive and executive functioning: concepts, measurement and educational implications, June 19-20, 2014, Budapest, Hungary.
Referat: Znaczenie funkcji zarządzających, teorii umysłu i kompetencji komunikacyjnej dla zachowań tutora i ucznia podczas tutoringu. Magdalena Kosno, XXIV OKPR, 1-3 czerwca 2015, Warszawa.
Referat: Sześciolatki w szkole i przedszkolu. Elżbieta Ślusarczyk, Karolina Byczewska-Konieczny, Magdalena Kosno, Anna Ochał, XXIV OKPR, 1-3 czerwca 2015, Warszawa.